دکمه موبایل منو

2 هزار مدرسه در اردبیل میزبان جشن‌عاطفه‌ها-97/07/11

2 هزار مدرسه در اردبیل میزبان جشن‌عاطفه‌ها-97/07/11 دو هزار مدرسه در سطح استان اردبیل میزبان جشن عاطفه‌ها بود تا کمک‌های دانش آموزان نیکوکار را به دست همنوعان نیازمندشان برساند. عکاس: محمدحسین حسین پور
2 هزار مدرسه در اردبیل میزبان جشن‌عاطفه‌ها-97/07/11
دو هزار مدرسه در سطح استان اردبیل میزبان جشن عاطفه‌ها بود تا کمک‌های دانش آموزان نیکوکار را به دست همنوعان نیازمندشان برساند.
2 هزار مدرسه در اردبیل میزبان جشن‌عاطفه‌ها-97/07/11
دو هزار مدرسه در سطح استان اردبیل میزبان جشن عاطفه‌ها بود تا کمک‌های دانش آموزان نیکوکار را به دست همنوعان نیازمندشان برساند.
2 هزار مدرسه در اردبیل میزبان جشن‌عاطفه‌ها-97/07/11
دو هزار مدرسه در سطح استان اردبیل میزبان جشن عاطفه‌ها بود تا کمک‌های دانش آموزان نیکوکار را به دست همنوعان نیازمندشان برساند.
2 هزار مدرسه در اردبیل میزبان جشن‌عاطفه‌ها-97/07/11
دو هزار مدرسه در سطح استان اردبیل میزبان جشن عاطفه‌ها بود تا کمک‌های دانش آموزان نیکوکار را به دست همنوعان نیازمندشان برساند.
2 هزار مدرسه در اردبیل میزبان جشن‌عاطفه‌ها-97/07/11
دو هزار مدرسه در سطح استان اردبیل میزبان جشن عاطفه‌ها بود تا کمک‌های دانش آموزان نیکوکار را به دست همنوعان نیازمندشان برساند.
2 هزار مدرسه در اردبیل میزبان جشن‌عاطفه‌ها-97/07/11
دو هزار مدرسه در سطح استان اردبیل میزبان جشن عاطفه‌ها بود تا کمک‌های دانش آموزان نیکوکار را به دست همنوعان نیازمندشان برساند.
2 هزار مدرسه در اردبیل میزبان جشن‌عاطفه‌ها-97/07/11
دو هزار مدرسه در سطح استان اردبیل میزبان جشن عاطفه‌ها بود تا کمک‌های دانش آموزان نیکوکار را به دست همنوعان نیازمندشان برساند.
2 هزار مدرسه در اردبیل میزبان جشن‌عاطفه‌ها-97/07/11
دو هزار مدرسه در سطح استان اردبیل میزبان جشن عاطفه‌ها بود تا کمک‌های دانش آموزان نیکوکار را به دست همنوعان نیازمندشان برساند.
2 هزار مدرسه در اردبیل میزبان جشن‌عاطفه‌ها-97/07/11
دو هزار مدرسه در سطح استان اردبیل میزبان جشن عاطفه‌ها بود تا کمک‌های دانش آموزان نیکوکار را به دست همنوعان نیازمندشان برساند.
2 هزار مدرسه در اردبیل میزبان جشن‌عاطفه‌ها-97/07/11
دو هزار مدرسه در سطح استان اردبیل میزبان جشن عاطفه‌ها بود تا کمک‌های دانش آموزان نیکوکار را به دست همنوعان نیازمندشان برساند.
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.