دکمه موبایل منو

سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان قزوین ۱۳۹۹/۱۱/30،29

سفر رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به استان قزوین ۱۳۹۹/۱۱/30،29 تاریخ: ۲ اسفند ۱۳۹۹ تاریخ: ۲۹ و 30 بهمن ۱۳۹۹ سید مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) چهارشنبه ۲۹ و پنج شنبه 30 بهمن‌ماه به استان قزوین سفر کرد.دیدار با نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، شرکت در جلسه شورای زکات و تجلیل از اعضای فعال شورای زکات استان، کاشت درخت نیکوکاری در محوطه ساختمان کمیته امداد، افتتاح مسکن‌های مددجویی ۱۲۰ واحدی در شهرک مهرگان، دیدار با مجمع نمایندگان استان قزوین، شرکت در جلسه شورای مدیران استان و رؤسای ادارات اجرایی، نشست صمیمی با نخبگان و استعدادهای برتر، افتتاح و تحویل ۱۴ واحد مسکن مددجویی در شهر آوج، دیدار با مددجویان شهرستان آوج، بازدید از کارگاه آموزشی چرم دوزی و خیاطی در بخش آبگرم، شهرستان آوج برنامه‌های سفر دو روزه رئیس کمیته امداد به استان قزوین بود. عکاس: سید ابوالفضل هاشمی
تاریخ: ۲۹ و 30 بهمن ۱۳۹۹ سید مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) چهارشنبه ۲۹ و پنج شنبه 30 بهمن‌ماه به استان قزوین سفر کرد.دیدار با نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، شرکت در جلسه شورای زکات و تجلیل از اعضای فعال شورای زکات استان، کاشت درخت نیکوکاری در محوطه ساختمان کمیته امداد، افتتاح مسکن‌های مددجویی ۱۲۰ واحدی در شهرک مهرگان، دیدار با مجمع نمایندگان استان قزوین، شرکت در جلسه شورای مدیران استان و رؤسای ادارات اجرایی، نشست صمیمی با نخبگان و استعدادهای برتر، افتتاح و تحویل ۱۴ واحد مسکن مددجویی در شهر آوج، دیدار با مددجویان شهرستان آوج، بازدید از کارگاه آموزشی چرم دوزی و خیاطی در بخش آبگرم، شهرستان آوج برنامه‌های سفر دو روزه رئیس کمیته امداد به استان قزوین بود.
تاریخ: ۲۹ و 30 بهمن ۱۳۹۹ سید مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) چهارشنبه ۲۹ و پنج شنبه 30 بهمن‌ماه به استان قزوین سفر کرد.دیدار با نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، شرکت در جلسه شورای زکات و تجلیل از اعضای فعال شورای زکات استان، کاشت درخت نیکوکاری در محوطه ساختمان کمیته امداد، افتتاح مسکن‌های مددجویی ۱۲۰ واحدی در شهرک مهرگان، دیدار با مجمع نمایندگان استان قزوین، شرکت در جلسه شورای مدیران استان و رؤسای ادارات اجرایی، نشست صمیمی با نخبگان و استعدادهای برتر، افتتاح و تحویل ۱۴ واحد مسکن مددجویی در شهر آوج، دیدار با مددجویان شهرستان آوج، بازدید از کارگاه آموزشی چرم دوزی و خیاطی در بخش آبگرم، شهرستان آوج برنامه‌های سفر دو روزه رئیس کمیته امداد به استان قزوین بود.
تاریخ: ۲۹ و 30 بهمن ۱۳۹۹ سید مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) چهارشنبه ۲۹ و پنج شنبه 30 بهمن‌ماه به استان قزوین سفر کرد.دیدار با نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، شرکت در جلسه شورای زکات و تجلیل از اعضای فعال شورای زکات استان، کاشت درخت نیکوکاری در محوطه ساختمان کمیته امداد، افتتاح مسکن‌های مددجویی ۱۲۰ واحدی در شهرک مهرگان، دیدار با مجمع نمایندگان استان قزوین، شرکت در جلسه شورای مدیران استان و رؤسای ادارات اجرایی، نشست صمیمی با نخبگان و استعدادهای برتر، افتتاح و تحویل ۱۴ واحد مسکن مددجویی در شهر آوج، دیدار با مددجویان شهرستان آوج، بازدید از کارگاه آموزشی چرم دوزی و خیاطی در بخش آبگرم، شهرستان آوج برنامه‌های سفر دو روزه رئیس کمیته امداد به استان قزوین بود.
تاریخ: ۲۹ و 30 بهمن ۱۳۹۹ سید مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) چهارشنبه ۲۹ و پنج شنبه 30 بهمن‌ماه به استان قزوین سفر کرد.دیدار با نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، شرکت در جلسه شورای زکات و تجلیل از اعضای فعال شورای زکات استان، کاشت درخت نیکوکاری در محوطه ساختمان کمیته امداد، افتتاح مسکن‌های مددجویی ۱۲۰ واحدی در شهرک مهرگان، دیدار با مجمع نمایندگان استان قزوین، شرکت در جلسه شورای مدیران استان و رؤسای ادارات اجرایی، نشست صمیمی با نخبگان و استعدادهای برتر، افتتاح و تحویل ۱۴ واحد مسکن مددجویی در شهر آوج، دیدار با مددجویان شهرستان آوج، بازدید از کارگاه آموزشی چرم دوزی و خیاطی در بخش آبگرم، شهرستان آوج برنامه‌های سفر دو روزه رئیس کمیته امداد به استان قزوین بود.
تاریخ: ۲۹ و 30 بهمن ۱۳۹۹ سید مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) چهارشنبه ۲۹ و پنج شنبه 30 بهمن‌ماه به استان قزوین سفر کرد.دیدار با نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، شرکت در جلسه شورای زکات و تجلیل از اعضای فعال شورای زکات استان، کاشت درخت نیکوکاری در محوطه ساختمان کمیته امداد، افتتاح مسکن‌های مددجویی ۱۲۰ واحدی در شهرک مهرگان، دیدار با مجمع نمایندگان استان قزوین، شرکت در جلسه شورای مدیران استان و رؤسای ادارات اجرایی، نشست صمیمی با نخبگان و استعدادهای برتر، افتتاح و تحویل ۱۴ واحد مسکن مددجویی در شهر آوج، دیدار با مددجویان شهرستان آوج، بازدید از کارگاه آموزشی چرم دوزی و خیاطی در بخش آبگرم، شهرستان آوج برنامه‌های سفر دو روزه رئیس کمیته امداد به استان قزوین بود.
تاریخ: ۲۹ و 30 بهمن ۱۳۹۹ سید مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) چهارشنبه ۲۹ و پنج شنبه 30 بهمن‌ماه به استان قزوین سفر کرد.دیدار با نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، شرکت در جلسه شورای زکات و تجلیل از اعضای فعال شورای زکات استان، کاشت درخت نیکوکاری در محوطه ساختمان کمیته امداد، افتتاح مسکن‌های مددجویی ۱۲۰ واحدی در شهرک مهرگان، دیدار با مجمع نمایندگان استان قزوین، شرکت در جلسه شورای مدیران استان و رؤسای ادارات اجرایی، نشست صمیمی با نخبگان و استعدادهای برتر، افتتاح و تحویل ۱۴ واحد مسکن مددجویی در شهر آوج، دیدار با مددجویان شهرستان آوج، بازدید از کارگاه آموزشی چرم دوزی و خیاطی در بخش آبگرم، شهرستان آوج برنامه‌های سفر دو روزه رئیس کمیته امداد به استان قزوین بود.
تاریخ: ۲۹ و 30 بهمن ۱۳۹۹ سید مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) چهارشنبه ۲۹ و پنج شنبه 30 بهمن‌ماه به استان قزوین سفر کرد.دیدار با نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، شرکت در جلسه شورای زکات و تجلیل از اعضای فعال شورای زکات استان، کاشت درخت نیکوکاری در محوطه ساختمان کمیته امداد، افتتاح مسکن‌های مددجویی ۱۲۰ واحدی در شهرک مهرگان، دیدار با مجمع نمایندگان استان قزوین، شرکت در جلسه شورای مدیران استان و رؤسای ادارات اجرایی، نشست صمیمی با نخبگان و استعدادهای برتر، افتتاح و تحویل ۱۴ واحد مسکن مددجویی در شهر آوج، دیدار با مددجویان شهرستان آوج، بازدید از کارگاه آموزشی چرم دوزی و خیاطی در بخش آبگرم، شهرستان آوج برنامه‌های سفر دو روزه رئیس کمیته امداد به استان قزوین بود.
تاریخ: ۲۹ و 30 بهمن ۱۳۹۹ سید مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) چهارشنبه ۲۹ و پنج شنبه 30 بهمن‌ماه به استان قزوین سفر کرد.دیدار با نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، شرکت در جلسه شورای زکات و تجلیل از اعضای فعال شورای زکات استان، کاشت درخت نیکوکاری در محوطه ساختمان کمیته امداد، افتتاح مسکن‌های مددجویی ۱۲۰ واحدی در شهرک مهرگان، دیدار با مجمع نمایندگان استان قزوین، شرکت در جلسه شورای مدیران استان و رؤسای ادارات اجرایی، نشست صمیمی با نخبگان و استعدادهای برتر، افتتاح و تحویل ۱۴ واحد مسکن مددجویی در شهر آوج، دیدار با مددجویان شهرستان آوج، بازدید از کارگاه آموزشی چرم دوزی و خیاطی در بخش آبگرم، شهرستان آوج برنامه‌های سفر دو روزه رئیس کمیته امداد به استان قزوین بود.
تاریخ: ۲۹ و 30 بهمن ۱۳۹۹ سید مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) چهارشنبه ۲۹ و پنج شنبه 30 بهمن‌ماه به استان قزوین سفر کرد.دیدار با نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، شرکت در جلسه شورای زکات و تجلیل از اعضای فعال شورای زکات استان، کاشت درخت نیکوکاری در محوطه ساختمان کمیته امداد، افتتاح مسکن‌های مددجویی ۱۲۰ واحدی در شهرک مهرگان، دیدار با مجمع نمایندگان استان قزوین، شرکت در جلسه شورای مدیران استان و رؤسای ادارات اجرایی، نشست صمیمی با نخبگان و استعدادهای برتر، افتتاح و تحویل ۱۴ واحد مسکن مددجویی در شهر آوج، دیدار با مددجویان شهرستان آوج، بازدید از کارگاه آموزشی چرم دوزی و خیاطی در بخش آبگرم، شهرستان آوج برنامه‌های سفر دو روزه رئیس کمیته امداد به استان قزوین بود.
تاریخ: ۲۹ و 30 بهمن ۱۳۹۹ سید مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) چهارشنبه ۲۹ و پنج شنبه 30 بهمن‌ماه به استان قزوین سفر کرد.دیدار با نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، شرکت در جلسه شورای زکات و تجلیل از اعضای فعال شورای زکات استان، کاشت درخت نیکوکاری در محوطه ساختمان کمیته امداد، افتتاح مسکن‌های مددجویی ۱۲۰ واحدی در شهرک مهرگان، دیدار با مجمع نمایندگان استان قزوین، شرکت در جلسه شورای مدیران استان و رؤسای ادارات اجرایی، نشست صمیمی با نخبگان و استعدادهای برتر، افتتاح و تحویل ۱۴ واحد مسکن مددجویی در شهر آوج، دیدار با مددجویان شهرستان آوج، بازدید از کارگاه آموزشی چرم دوزی و خیاطی در بخش آبگرم، شهرستان آوج برنامه‌های سفر دو روزه رئیس کمیته امداد به استان قزوین بود.
صفحه ۱ از ۵ ۲ ۳ ۴ ۵
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.